sklepik z marzeniami
“Bez nas się obejdą te ważne spotkania, te straszne wypadki. Zaśpijmy dzisiaj, nie mówmy już nic.”
Home Theme

Jeszcze tylko 282 dni i wakacje!

(Source: havvoc)

ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter