sklepik z marzeniami
“Bez nas się obejdą te ważne spotkania, te straszne wypadki. Zaśpijmy dzisiaj, nie mówmy już nic.”
Home Theme

Johnny Depp (via enemaroberts)

(Source: aerosteonunsoyu, via duntomcat)

Breathe. It’s only a bad day, not a bad life.
ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter